جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرايش استراتژیک

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هويتسازمانيومعنویتسازمانيدوموضوعبسيارمهمدرحوزههايرفتارسازماني، منابعانساني،ارتباطاتوكنترلو ... ميباشد. نظر به اهميت موضوعهويتوهويتسازمانيونقشآندرشكلگيريبسياريازرفتارهايسازماني افرادازيكسو،ونيز نقش مهممعنویت در عملکرد سازمانازسويديگر،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل به روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. برای سنجش معنویت سازمانی از مدل 5 مولفه ای میلیام و فرگوسن و برای سنجش هویت سازمانی از مدل سه مولفه ای پچن استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 240 نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل بودند که از بین آن ها 150 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید.داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین معنویت سازمانی در بین کارکنان(34/3) و میانگین هویت سازمانی در بین کارکنان(17/3) است بنابراین از وضعیت نسبتاً مطلوب و متوسط به بالایی برخوردار است. نتيجه آزمون همبستگي پیرسون درخصوص رابطه بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان حاکی از آن است که از لحاظ آماري در سطح 05/0>P همبستگی مثبت و قوی بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین ابعاد پنجگانه معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و نسبتاً قوی در سطح 05/0>P وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی مربوط به مولفه حس لذت بردن از کار و کمترین شدت همبستگی مربوط به فرصت هایی برای زندگی درونی بود. در نهایت و به جهت وجود رابطه مثبت بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی، پیشنهاداتی در جهت ارتقای معنویت سازمانی و به دنبال آن هویت سازمانی کارکنان مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه گردید.

 واژگان کلیدی: معنویت سازمانی، هویت سازمانی، کارکنان، کتابخانه های عمومی استان اردبیل

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده..................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق  

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف کلی. 7

1-4-2- اهداف جزئی. 7

1-5- سؤالات تحقیق. 7

1-5-1- سوال اصلی تحقیق. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق. 7

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق. 8

1-6-1- فرضیه اصلی. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی. 8

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)  8

1-7-1-تعریف مفهومی هویت سازمانی. 8

1-7-2-تعریف عملیاتی هویت سازمانی. 9

1-7-3-تعریف مفهومی معنویت سازمان. 9

1-7-4-تعریف عملیاتی معنویت سازمانی. 9

1-8- مدل مفهومی تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- معنویت سازمانی. 13

2-2-1- مفهوم معنویت. 13

2-2-2- تاریخچه معنویت. 15

2-2-3-معنويتدرمحيطكار. 16

2-2-4- سطوح معنویت در سازمان. 18

2-2-5- ضرورت معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی. 21

2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی. 23

2-2-7- دیدگاههایمعنویتومعنویتدرمحیطکار. 24

2-2-8- رهبري معنوي. 27

2-2-9- ابعادرهبريمعنوي. 28

2-3- هویت سازمانی. 30

2-3-1- تعریف هویت سازمانی. 30

2-3-2- ساختوشكل گيريهويت. 33

2-3-2-1- توجهرسانهها. 34

2-3-2-2-وجههخارجيسازمان. 34

2-3-2-3-ارتباطاتخارجيسازمان. 35

2-3-2-4-تيممديرانعاليسازمان. 35

2-3-2-5-مديريتمنابعانساني. 36

2-3-2-6-ارتباطاتداخليسازمان. 36

2-3-2-7-عملياتسازمان. 37

2-4- پیشینه تحقیق. 37

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران. 37

2-4-2- تحقیقات خارجی. 41

2-5- جمع بندی. 42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 45

3-2- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی). 45

3-1-1- قلمرو موضوعی. 45

3-1-2- قلمرو زمانی. 45

3-1-3- قلمرو مکانی. 46

3-2- روش انجام تحقیق. 46

3-3-جامعه آماری. 46

3-4- نمونه آماری. 47

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات. 48

3-6- روائي و پايائي تحقيق. 49

3-6-1-اعتبار(روائی). 49

3-6-2-پایائی. 49

3-7-فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2-توصیف داده ها. 53

4-2-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومي پرسشنامه. 53

4-2-1-1-توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب جنس پاسخگويان. 53

4-2-1-2- توزیع پاسخگویان براساس سن. 54

4-2-1-3- توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات. 55

4-2-1-4- توزیع پاسخگویان براساس سابقه خدمت. 56

4-2-2-آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق. 57

4-2-2-1-آمار توصیفی مربوط به معنویت سازمانی و مولفه های آن. 57

4-2-2-2-آمار توصیفی مربوط به هویت سازمانی و مولفه های آن. 59

4-3- یافته های استنباطی. 60

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغيرها. 60

4-3-2- آزمون فرضیه ها. 60

4-3-2-1-آزمون فرضیه اصلی. 61

4-3-2-2-آزمون فرضیه اول. 61

4-3-2-3-آزمون فرضیه دوم. 62

4-3-2-4-آزمون فرضیه سوم. 63

4-3-2-5-آزمون فرضیه چهارم. 64

4-3-2-6-آزمون فرضیه پنجم. 64

4-3-2-7-آزمون فرضیه ششم. 65

4-3-3- آزمون رگرسیون چندگانه. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 69

5-2- خلاصه یافته های توصیفی. 69

5-3- خلاصه یافته های استنباطی. 70

5-4- بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی. 72

5-5- پیشنهادات و راهکارها. 75

5-5-1- پیشنهادات کاربردی. 75

5 -5-2-پیشنهادات پژوهشی. 77

5-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش. 77

منابع و مآخذ. 78

پیوست ها. 82

چکیده انگلیسی. 89

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید