جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي عوامل مرتبط با گرايش به اعتیاد دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي نیروي انتظامي واحد ارومیه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: برنامه ریزی درسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
نیروی انتظامی واحد ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی
93 مشغول به تحصیل هستند. حجم   کاربردی نیروی انتظامی واحد ارومیه می باشد که در سال تحصیلی 94
نمونه در این پژوهش براساس جدول مورگان، تعداد 70 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه
ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمك
صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان SPSS آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیری از طریق نرمافزار
می دهد که بین فعالیت های فوق برنامه با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه معنی دار وجود ندارد. بین قوانین
و مقررات در رابطه با اعتیاد با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین اعتماد به
نفس دانشجویان با گرایش به اعتیاد آنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی
دانشجویان با گرایش به اعتیاد آنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. قوانین و مقررات در رابطه با اعتیاد،
اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی اثر منفی و معنی دار در گرایش به اعتیاد دانشجویان دارد و پیش بینی
کننده معکوس آن است. فعالیت های فوق برنامه اثر معنی دار در گرایش به اعتیاد دانشجویان ندارد و پیش
بینی کننده معنی دار آن نیست.

كلمات كلیدي: گرایش به اعتیاد، دانشجویان، فعالیت های فوق برنامه، اعتماد به نفس، قوانین و مقررات در
رابطه با اعتیاد


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
 1 1 مقدمه ....................................................................................................................... 3
 2 1 بیان مسئله ................................................................................................................. 5
 3 1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ........................................................................................ 10
 4 1 اهداف تحقیق ............................................................................................................ 12
 5 1 سئوالات تحقیق .......................................................................................................... 13
 6 1 تعاریف مفاهیم و متغیرها ............................................................................................... 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 1 2 مقدمه ..................................................................................................................... 16
 2 2 مبانی و چارچوب نظری تحقیق ........................................................................................ 16
 3 2 تعریف اعتیاد ............................................................................................................. 18
 4 2 مبنای اعتیاد .............................................................................................................. 19
 5 2 شروع اعتیاد ............................................................................................... 19
 6 2 انواع اعتیاد ................................................................................................ 19
 1 6 2 اعتیادات مجاز ....................................................................................... 19
 2 6 2 اعتیادات غیر مجاز .................................................................................. 20
 7 2 ویژگی های افراد معتاد ..................................................................................... 20
 8 2 عوامل مؤثر در اعتیاد ...................................................................................... 21
 9 2 تاریخچه مواد مخدر در ایران .............................................................................. 21
2
 10 2 مواد و انواع مواد مخدر ................................................................................... 23
 11 2 تعریف انواع مواد: ........................................................................................ 23
 1 11 2 متابولیسم ......................................................................................... 28
 2 2 11 2 اثرات بالینی دراز مدت ......................................................................... 29
 3 11 2 اثرات رفتاری ..................................................................................... 30
 4 11 2 تأثیر بر درجه حرارت بدن ........................................................................ 31
 13 2 ملاك های تشخیص برای سوء مصرف مواد براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ........ 33
 14 2 استراتژی های پیشگیری از اعتیاد ....................................................................... 35
 15 2 مهم ترین استراتژی های پیشگیری از اعتیاد در جهان ............................................................ 35
 16 2 نگرش ها و ارزش هایی که بر پیشگیری از اعتیاد مؤثرند ........................................................ 35
17 2 ضرورت پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها ..................................................................................................................... 37
 18 2 مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر دانشجویان در معرض خطر مصرف مواد مخدر . ................................................... 37
19 2 روش های پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در دانشگاه ها ....................................... 38
 20 2 نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان ....................................................................... 39
 21 2 تعریف اعتماد به نفس ................................................................................................ 40
 22 2 پیشینة پژوهشی ......................................................................................... 39
 1 22 2 تحقیقات انجام یافته در داخل ........................................................................ 39
 2 22 2 تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور .......................................................................... 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 1 3 مقدمه ..................................................................................................................... 56
 2 3 روش تحقیق .............................................................................................................. 56
 3 3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات : .................................................................................... 56
3
 4 3 جامعه آماری و حجم نمونه: ............................................................................................ 57
 5 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................... 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 1 4 مقدمه ..................................................................................................................... 60
 2 4 یافته های توصیفی ....................................................................................................... 60
 2 4 یافته های استنباطی .................................................................................................... 64
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
 1 5 مقدمه ..................................................................................................................... 70
 2 5 بحث یافته های تحقیق ................................................................................................. 70
 2 2 5 یافته های استنباطی پژوهش ....................................................................................... 71
 3 5 جمع بندی و نتیجه گیری.............................................................................................. 73
 4 5 محدودیت های تحقیق .................................................................................................. 73
 5 5 پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................... 74
 1 5 5 پیشنهادهای کاربردی ................................................................................................ 74
 2 5 5 پیشنهادات پژوهشی ................................................................................................. 75
منابع و مآخذ ..................................................................................................................... 76
منابع فارسی .................................................................................................... 76
منابع انگلیسی ................................................................................................................... 79
ضمائم ............................................................................................................................. 82


نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید