محصولات جدید

    فقه و مبانی حقوق اسلامی

    در این قسمت جدیدترین پایان نامه ها و مقالات مرتبط با "فقه و مبانی حقوق اسلامی" پایان نامه های کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع مختلف دانشگاهی برای دانلود قرار میگیرد.

    گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یکی از اصلی ترین گرایش های رشته ی الهیات و معارف اسلامی است. هدف اصلی دروس و مواد درسی این گرایش‌، بیان وظایف‌ و حقوق‌ انسان‌ از دیدگاه‌ تشریعات‌ الهی‌ است، حقوقی‌ كه‌ از روی‌ حكمت‌ و بر روی‌ محور مصالح‌ خردمندانه‌ است‌ و در زمینه‌ رابطه‌ میان‌ انسان‌ و خدا، رابطه‌ انسان‌ها با یكدیگر یا وظایف‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ خود و طبیعت‌ می‌باشد. از همین جا می‌توان متوجه تفاوت میان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و رشته حقوق در مفهوم عام آن شد. زیرا رشته حقوق، اصولی را بیان می‌كند كه از نظر عقل و عرف بشری، رعایت آنها در زندگی برای ایجاد نظم و امنیت لازم است. اصولی كه امكان دارد طبق تشخیص عقل، مصلحت موقت اما فوریت داشته باشد. اما فقه بیانگر مصالحی است كه در تكامل انسان تأثیر دارد.

    فقه و مبانی حقوق اسلامی 74 محصول وجود دارد

    در هر صفحه