جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي عوامل مؤثر بر بهزيستي تحصيلي و تدوين مدل بهزيستي تحصيلي دانشجويان دانشگاه اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش مسیر شغلی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر بهزیستی تحصیلی و تدوین مدل بهزیستی تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که به روش همبستگی و زمینه یابی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی94-93 بودند. از این جامعه، نمونه ای با حجم 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پنج عامل شخصیت نئو، رغبت سنج استرانگ، انتظارات خودکارآمدی، پیشرفت هدف، منابع و حمایت های محیطی و رضایت تحصیلی استفاده شد. داده ها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار  Amosتحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد انتظارات خودکارآمدی، پیشرفت هدف و منابع و حمایت های محیطی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم پیش بینی کننده بهزیستی تحصیلی هستند. از میان ابعاد شش گانه رغبت تنها رغبت جستجوگری با بهزیستی تحصیلی رابطه منفی داشت. یافته دیگر پژوهش نشان داد که هیچ یک از صفات شخصیت رابطه مستقیم و معناداری با بهزیستی تحصیلی دانشجویان نداشت. اما از میان صفات شخصیتی تنها صفات توافق پذیری، وجدان گرایی و برون گرایی از طریق متغیر-های انتظارات خودکارآمدی و منابع و حمایت های محیطی با بهزیستی تحصیلی رابطه معنادار داشتند، به گونه ای که وجدان گرایی هم از طریق انتظارات خودکارآمدی و هم منابع و حمایتهای محیطی پیش بینی کننده بهزیستی تحصیلی بود و توافق پذیری تنها از طریق انتظارات خودکارآمدی و برون-گرایی از طریق منابع و حمایت های محیطی قادر به پیش بینی بهزیستی تحصیلی بودند. از میان متغیر ها رابطه مستقیم متغیر پیشرفت هدف از سایر عوامل با بهزیستی تحصیلی بیشتر است و بیشترین رابطه غیر مستقیم و کل را متغیر منابع و حمایت های محیطی با بهزیستی تحصیلی داشت. در مجموع متغیرهای موجود در مدل توانستند 59 درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی را پیش بینی کنند. به طور کلی شناسایی عوامل مؤثر بر بهزیستی تحصیلی می تواند به مشاوران در تنظیم مداخلات مشاوره ای برای کار با دانشجویان کمک کند. بدین ترتیب، در مداخلاتی که برای ارتقاء بهزیستی تحصیلی طراحی می شود نقش این متغیرها باید لحاظ شود.

کلید واژه ها: بهزیستی تحصیلی، شخصیت، رغبت، انتظارات خودکارآمدی، پیشرفت هدف، منابع و حمایتهای محیطی. 
فهرست مطالب
عنوان             صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    1
1-2 بیان مسأله    3
1-3 ضرورت پژوهش    7
1-4 اهداف پژوهش    9
1-4-1 هدف کلی    9
1-4-2 اهداف فرعي    9
1-5 فرضیه های پژوهش    9
1-5-1 فرضیه اصلی    9
1-5-2 فرضیات فرعی    9
1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    9
1-6-1 تعریف مفهومی بهزیستی تحصیلی    9
1-6-2 تعریف عملیاتی بهزیستی تحصیلی    9
1-6-3 تعریف مفهومی انتظارات خودکارآمدی    9
1-6-4 تعریف عملیاتی انتظارات خودکارآمدی    10
1-6-5 تعریف مفهومی پیشرفت هدف    10
1-6-6 تعریف عملیاتی پیشرفت هدف    10
1-6-7 تعریف مفهومی منابع و حمایت های محیطی    10
1-6-8 تعریف عملیاتی منابع و حمایت های محیطی    10
1-6-9 تعریف مفهومی شخصیت    10
1-6-10 تعریف عملیاتی شخصیت    11
1-6-11 تعریف مفهومی رغبت    11
1-6-12 تعریف عملیاتی رغبت    11
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه    13
2-1 پیشینه نظری    14
2-1-1 بهزیستی    14
2-1-2 نظریه های رشد مسیر شغلی    19
2-1-2-1 نظریه های خصیصه عامل    19
2-1-2-2 نظریه های متمرکز بر موضوعات خاص    20
عنوان     صفحه
2-1-2-2-1  نظریه  شناختی-اجتماعی مسیر شغلی    20
2-1-2-2-1-1 انتظارات خودکارآمدی    21
2-1-2-2-1-2 پیشرفت هدف    22
2-1-2-2-1-3 منابع و حمايت هاي محيطي    23
2-1-3رغبت    24
2-1-3-1 تعریف رغبت، ماهیت رغبت    24
2-1-3-2 تعریف لغوی رغبت    24
2-1-3-3 تعریف مفهومی رغبت    24
2-1-3-4 نظریه سنجش رغبت    25
2-1-3-4-1 نظریه هالند    25
2-1-3-4-2 فرض های زیر بنایی نظریه    25
2-1-3-4-3- مهمترین ایده   هایی که این نظریه مطرح می کند    25
2-1-3-5 تیپ های رغبت    26
2-1-4 شخصیت    29
2-1-4-1 ماهیت شخصیت    29
2-1-4-2 تعریف شخصیت    29
2-1-4-3 الگوی پنج عامل شخصیت    30
2-1-4-4 رابطه شخصیت با بهزیستی    31
2-1-4-5 رابطه شخصیت با خودکارآمدی و منابع و حمایت های محیطی    32
2-1-4-6 کاربرد الگوی پنج عاملی    34
2-2پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق    35
2-2-1 تحقیقات انجام شده داخلی    35
2-2-2 تحقیقات انجام شده خارجی    37
2-3 خلاصه و جمع بندی......................................................................................................................................39
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه    41
3-1 طرح کلی پژوهش    41
3-2 جامعه آماری    41
3-3 نمونه و روش نمونه گیری    42
3-3-1توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب متغیرهای زمینه ای    42
3-4 ابزار پژوهش    48
عنوان     صفحه
3-4-1 پرسشنامه رضایت تحصیلی    48
3-4-1-1 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی    49
3-4-1-2برآورد و آزمون مدل اندازه گیری عامل بهزیستی تحصیلی    49
3-4-2 انتظارات خودکارآمدی    51
3-4-2-1 خودکارآمدي تحصيلي اساسي    51
3-4-2-2خودکارآمدي مقابله تحصيلي    51
3-4-2-3 برآورد و آزمون مدل اندازه گیری عامل خودکارآمدی تحصیلی اساسی    52
3-4-2-4 برآورد و آزمون مدل اندازه‌گیری عامل خودکارآمدی مقابله   تحصیلی....................................54 3-4-2-5 برآورد و آزمون مدل اندازه گیری عامل انتظارات خودکارآمدی .................................................56  
ا3-4-3 پيشرفت هدف    59
3-4-3-1 اهميت هدف تحصيلي    59
3-4-3-2 پيشرفت در حوزه هدف تحصيل    59
3-4-3-3 برآورد آزمون مدل اندازه گیری برای عامل پیشرفت هدف    59
3-4-4 منابع و حمايت هاي محيطي    61
3-4-4-1 برآورد مدل اندازه گیری عامل منابع و حمایت های محیطی    62
3-4-5 پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(نئو)    64
3-4-5-1 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پنج عاملی نئو    65
3-4-5-1-1 روایی پرسشنامه پنج عاملی نئو    65
3-4-5-2-1 پایایی    65
3-4-6 فرم کوتاه پرسشنامه رغبت سنج استرانگ    65
3-4-6-1 ویژگی های روانسنجی    66
3-4-6-1-1 پایایی    67
3-5 روش اجرا    67
3-6 روش های تجزیه تحلیل آماری    67
فصل چهارم: نتایج
4-1 مقدمه    69
4-2 توصیف (توزیع) نمونه مورد مطالعه(پاسخگویان) بر حسب متغیرهای اصلی تحقیق    70
4-3 برآورد بهزیستی تحصیلی در جامعه آماری    72
4-3-1 بهزیستی تحصیلی    72
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق    72
4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق:    72
عنوان     صفحه
4-4-2 فرضیه اول    78
4-4-3 فرضیه دوم    78
4-4-4 فرضیه سوم    79
4-4-5 فرضیه چهارم    79
4-4-6 فرضیه پنجم    80
4-5 برآورد رابطه های مستقیم، غیر مستقیم و کل در مدل پیشنهادی تحقیق    81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1خلاصه طرح و نتایج پژوهش    85
5-2 بحث و نتیجه گیری یافته  های پژوهش    86
5-2-1 فرضیه فرعی اول: انتظارات خودکارآمدی با بهزیستی تحصیلی رابطه دارد.    86
5-2-2 فرضیه فرعی دوم: پیشرفت هدف با بهزیستی تحصیلی رابطه دارد.    88
5-2-3 فرضیه فرعی سوم: منابع و حمایت های محیطی با بهزیستی تحصیلی رابطه دارد.    89
5-2-4 فرضیه فرعی چهارم: جستجوگری با بهزیستی تحصیلی دانشجویان رابطه دارد.    90
5-2-5 فرضیه فرعی پنجم: صفات شخصیت با بهزیستی تحصیلی رابطه دارد.    92
5-3 نتیجه گیری کلی از یافته ها........................................................................................................................93
5-4 اعتبار پژوهش    95
5-5 محدودیت های پژوهش    95
5-6  پیشنهادات پژوهش    96
5-6-1 پیشنهادات پژوهشی    96
5-6-2 پیشنهادات کاربردی    97
منابع و مآخذ    98
پیوست1 پرسشنامه انتظارات خودکارآمدی، پیشرفت هدف، رضایت تحصیلی ، منابع و حمایت محیطی    111
پیوست2 پرسشنامه رغبت سنج  شغلی استرانگ    115
پیوست3 پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو     122

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید