جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و معلمان درس تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :
هدف کلی از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از طریق پرسشنامه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و دبیران تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه بوده اند، ۸۲ مدرسه انتخاب گردید که مجموعاً ۱۶۴ نفر مدیر و دبیر تربیت بدنی به سؤالات پاسخ دادند. در مجموع ۱۳ پرسش در مورد ایمنی داخل زمین های ورزشی، ۱۶ سؤال در مورد تجهیزات، ۱۵ سؤال در مورد سکوها و پوشش ها، ۱۵ سؤال در مورد حریم و خطوط و ۲۹ سؤال در مورد وضعیت بهداشتی طبقه بندی شدند.
پرسشنامه استاندارد بوده و آلفای کرونباخ آن در آزمون آزمایشی ۸۶/۰ بوده است. از روش های آماری توصیفی همچون ( جداول فراوانی و معیارهای تمرکز) و برای بررسی ارتباط سایر متغیرها از آمار استنباطی ( آزمون تی تک نمونه، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ) استفاده گردید.
تحلیل داده ها نشان داد که سطح ایمنی و بهداشت در اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه مطلوب بوده است که بیشترین مطلوبیت به ترتیب مربوط به بهداشت ( با میانگین 43/3)، ایمنی داخل زمین (42/3)، حریم و خطوط (31/3)، سکوها (30/3) و ایمنی تجهیزات (27/3) بوده است و بین دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی مدارس از بعد ایمنی و بهداشتی تفاوت معنی داری وجود داشت. که با توجه به میانگین، وضعیت ایمنی و بهداشتی از دیدگاه مدیران از وضعیت بهتری برخوردار بودند. همچنین بین مقاطع تحصیلی با اماکن مورد استفاده از نظر ایمنی وبهداشت تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلمات کلیدی : ایمنی، بهداشت، اماکن و فضاهای ورزشی، مدارس شهر ارومیه

فهرست مطالب
عناوین                                                                                                                    صفحه


1-1 مقدمه    2
1-2  بیان مسئله    3
1-3  اهمیت و ضرورت    5
1-4 اهداف تحقیق (کلی – جزئی)    6
1-4-1 هدف كلي :    6
1-4-2 اهداف اختصاصي:    6
1-5 فرضیه  های تحقیق    7
1-5-1 فرضیه اصلی:    7
1-5-2 فرضيه ها:    8
1-6  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها    8
2-1 مقدمه    11
2-2 مبانی نظری    11
2-2-1 مدیریت ایمنی در اماکن و فضاهای ورزشی    11
2-2-2 مدیریت بحران در اماکن ورزشی:    14
2-2-3 طرح جامع مدیریت ایمنی و کنترل خطرات    16
2-2-4  بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی    51
2-3 پیشینه تحقیق    63
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    64
2-3-2 تحقیقات مربوطه در خارج از کشور    66
3-1 مقدمه    72
3-2 روش تحقیق    72
3-3 روش آماری    72
3-3-1 جامعه آماری    72
3-3-2 نمونه آماری    72
3-4 روش جمع آوری اطلاعات    72
3-4-1 روایی یا اعتبار    73
3-4-2 پایایی    73
3-5 محدودیت های تحقیق    73
3-5-1 محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر    73
3-5-2 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر    73
4-1 مقدمه    75
4-2. آمار توصیفی    75
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع دادهها    76
4-4  آمار استنباطی    77
5-1 مقدمه    87
5-2 خلاصه تحقیق    87
5-3 بحث و نتیجه گیری    87
5-4جمع بندی    91
5-5 پیشنهادات تحقیق    95
5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق:    95
5-5- 2 پیشنهادات پژوهشی:    96


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه