جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بها بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc مهندسی صنایع گرايش :صنایع

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

امروزه اهميت و آگاهي از ميزان كارايي و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهايتاً حفظ و ادامه حيات سازمان با توجه به شرايط متغير محيطي ، پيچيدگي تكنولوژي، كمبود منابع،رقابت شديد، تنوع خدمات و سرعت بالاي تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتي اجتناب ناپذير است. لذا شرکتهای وابسته به دولت به منظور رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند تلاش مستمر در راستای بوجود اوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این میان شرکت ملی گاز با توجه به ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به منظور افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، بنابراین ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم تحقیق در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین منظور در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل عنوان شده با روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS استفاده کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به منظور محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می شود. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.

کلمات کلیدی : ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، وصول مطالبات،رگرسیون چند متغیره

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده….………………………………………………….……………………………………...1

فصل اول کليات تحقيق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بيان مسئله. 6

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 8

1-4 اهداف تحقيق. 10

1- 5 سوالات تحقيق. 10

1 – 6 شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق. 10

1 - 6 -1 كارايي.. 10

1 –6-2 تحليل پوششي داده ها (DEA)12

1 -6-2- 1 مزاياي تحليل پوششي داده ها13

1 – 7 درآمد خانوار. 13

1 – 8 رگرسيون چند متغيره14

1 – 9 قلمرو تحقيق. 14

1- 9 -1 قلمرو موضوعي.. 14

1 –9- 2 قلمرو مكاني.. 14

1- 9- 3 قلمرو زماني.. 15

فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده. 16

2- 1 مقدمه. 17

2 – 2 مباني نظري تحقيق. 18

2 – 2 – 1 نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي.. 18

2-2-1-1 نظريه مصرف كينز يا تئوري درآمد مطلق. 20

2-2-1-2 نظريه درآمد نسبي.. 21

2-2-1-3 نظريه درآمد دائمي.. 21

2-2-1-4 نظريه سيكل زندگي.. 22

2-2-1-5 نتايج مهم نظريه هاي مصرف.. 23

2-2-2 نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار. 23

2-2-2-1 عوامل فرهنگي موثر بر نوع و ميزان مصرف.. 26

2-2-2-1-1جهاني شدن. 26

2-2-2-1-2 مصرف تفاخري.. 26

2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمي.. 27

2-2-2-1-4 مد اجتماعي.. 27

2-2-2-1-5 تبليغات بازرگاني.. 27

2-2-2-2 رويكرد دين اسلام در رابطه با مصرف.. 28

2-2-3 نقش دماي هوا بر مصرف انرژي.. 29

2-3 مباني تئوري تحقيق. 30

2-3-1 پيشينه تحقيقات داخل کشور:30

فصل سوم : روش تحقيق.. 37

3-1 مقدمه. 38

3-2 نوع تحقیق. 38

3-3 مدل تحقیق. 38

3- 4 فرضیه های تحقیق. 93

3- 5 متغیرهای تحقیق. 40

3-5-1 متغیرهای مستقل. 40

3-5-2- متغیرهای وابسته. 40

3- 6 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها40

3 – 7 تعریف تحلیل پوششی داده ها42

3- 8 ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها44

3 – 9 محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA.. 45

3 – 10 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها48

3-10- 1مدل CCR.. 48

3-10- 2 مدل BCC.. 49

3-11 دیدگاههای ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA.. 50

3- 12 بازگشت نسبت به مقیاس... 51

3-13 تاریخچه رگرسیون. 52

3- 14 رگرسیون خطی.. 53

3-15رگرسیونچند متغیره ................................................................................................................55

3-16ارزیابیاوزان شاخص ها به روش آنتروپی.........................................................................................55

3 - 17 روش گرد آوری اطلاعات..........................................................................................................56

3- 18 جامعه آماری تحقیق.................................................................................................................57

3 - 19 روش نمونه گیری...................................................................................................................57

3-20 روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................57

فصل چهارم نتايج.. 60

4- 1 مقدمه:61

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق................................................................................................................61

4-2-1 پاسخ به سوال پژوهشی اول........................................................................................................61

4-2-2 پاسخ به سوال پژوهشی دوم........................................................................................................62

4-2-3 پاسخ به سوال پژوهشی سوم.......................................................................................................62

4-2-4 پاسخ به سوال پژوهشی چهارم.....................................................................................................62

4- 2 آمار توصيفي داده ها62

4-2-1 آمار توصيفي مربوط به درآمد ساليانه خانوارها:62

4-2-2 آمار توصيفي مربوط به شاخص فرهنگي نواحي تابعه:63

4-2-3 آمار توصيفي مربوط به شاخص نيروهاي عملياتي و ماشين آلات جهت وصول مطالبات در نواحي تابعه:65

4-2-4 آمار توصيفي مربوط به شاخص ميانگين دماي هواي ساليانه نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل:66

4-2- 5 آمار توصيفي مربوط به خروجي اول که بيانگر نسبت مبلغ فيش هاي واريز شده به مبلغ فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل:67

4-2-6 آمار توصيفي مربوط به خروجي دوم که بيانگر نسبت تعداد فيش هاي واريز شده به تعداد فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل:68

4 - 3 مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS....................................................69

4- 4 آمار توصيفي حاصل از نتايج حل مدل توسط روش تحليل پوششي داده ها:70

4-5 وزن هاي بهين ورودي ها و خروجي ها براي هر يک از نواحي تابعه:..........................................................72

4- 6 تصوير هر DMU بر روي مرز کارا :73

4-7 نتايج حاصل از حل مدل توسط رگرسيون :77

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري.. 80

5-1 مقدمه......................................................................................................................................81

5-2 بحث و تفسير نتايج.. 81

5-3 پيشنهادات.. 83

5-4 محدوديت هاي تحقيق. 84

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.........................................................................................................85

فهرست منابع. 87

چکیده انگلیسی................................................................................................................................91

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه