جدید بررسی تاثیر جرایم منتخب بر رشد اقتصادی استانهای کشور مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر جرایم منتخب بر رشد اقتصادی استانهای کشور

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

  جرم از عوامل منفی و تاثیرگذاری است که جوامع را از تلاش برای  رشد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی باز می دارد. چرا که وقوع  جرایم، باعث  معطوف شدن نظر وکوشش دولتها به مسائل امنیتی می گردد وضمن دوچندان کردن هزینه ها، موجب صرف تمام توانایی ها و نیروهای موجود برای مبارزه با این معضل میشود.

جرایم میتوانند از طریق تحت تأثیر قرار دادن بازدهی سرمایه گذاری ها و سودآوری فعالیت¬های تجاری، تأثیر منفی بررشد اقتصادی بگذارند؛ زیرا افزایش نرخ  فعالیت های بزهکارانه ریسک سرمایه گذاری ها و نیزریسک بازدهی فعالیتهای اقتصادی قانونی راافزایش می¬دهند. با تاکید برموارد ذکر شده  می توان عامل جرم  را  در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت.

   از این روهدف این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص سرقت اتومبیل، سرقت لوازم خودرو، مجموع سرقت از اماکن و قتل عمد بر رشد اقتصادی استان های کشور، طی سالهای 1390- 1380 بااستفاده از داده های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته  (GMM)دو مرحله ای (2sls) است.

   نتایج  نشان می دهد که شاخص های سرقت اتومبیل، سرقت لوازم خودرو، مجموع سرقت از اماکن و قتل عمد  دارای تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی استانهای کشور می باشند. ازاین رو می توان با کاهش میزان جرایم یا به عبارتی پیشگیری از وقوع جرم گامی مثبت در زمینه رشد اقتصادی استانها و در نتیجه رشد اقتصادی کشور برداشت. طبیعی است این امر در بلند مدت با ایجاد و نیز اصلاح نهادهای اقتصادی- اجتماعی ممکن خواهد بود که خود لازمه توسعه پایدار می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه1

1-2-بیان مساله2

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 فرضیات تحقیق. 5

1-6 روش انجام تحقیق. 5

1-7 تعریف عملیاتی متغییرها8

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 10

1-9 جامعه و نمونه آماری. 10

1-10خلاصه فصل. 10

1-11 ساختار فصول آتی. 10

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1مقدمه12

2-2 تعريف جرم از منظر قانون. 15

2-3 تعريف مجرم از منظر قانون. 15

2-4 تحليلجرموجنايتازنگاهعلوممختلف.. 15

2-4-1ديدگاهجامعهشناختي. 15

2-4-2ديدگاهروانشناختي. 16

2-4-3 ديدگاه ژنتيكي و زيست شناختي. 16

2-5 عواملمؤثربربروزجرموجنايت. 17

2-6 تلاش جوامع برای حل معضل جرایم20

2-7 پیشگیری از وقوع جرم21

2- 8 بررسی مفاهیم جرایم22

2-8-1 سرقت. 22

2-8-2جرم شناسي سرقت. 23

2-8-3علل و انگيزه هاي سرقت (تبيين زيست شناختي)23

2-8-4 علل و انگيزه هاي رواني- عاطفي سرقت (تبيين روان شناختي)24

2-8-5 علل اجتماعي- اقتصادي سرقت (تبيين جامعه شناختي)25

2-8-7:قتل. 25

2-8-8انواع قتل در قانون مجازات اسلامی. 25

2-8-9 عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)26

2-9 نظریه رکلس در زمینه عوامل جرم‌زا27

2-10 رشد و توسعه ی اقتصادی. 27

2-10-1 نظریات رشد کلاسیک ها28

2-10-2 نظریهی رشد اسمیت. 29

2-10-3 نظریات رشد مالتوس و ریکاردو29

2-10-4 مدل رشد كلاسيك:30

2-10-5 نظریات رشد برونزای نئوکلاسیکی. 30

2-10-6 نظریهی رشد سولو31

2-10-7 نظریه رشد درونزا33

2-10-8 دلیل اهمیت نظریه رشد درونزا34

2-11اقتصاد جرم و مجازات. 36

2-12مطالعات تجربی. 39

2-12-1 مطالعات خارجی. 39

2-12-2 مطالعات داخلی. 43

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه49

3- 2 داده‌های تابلویی. 49

3-2-1 مزایای داده‌های تابلویی. 50

3-3 آزمون ریشه واحد در الگوی داده‌های تابلویی. 52

3-3-1 آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)53

3-3-2 آزمون ریشه واحد ایم، پسران وشین (IPS)56

3-4 فرم کلی الگوی داده‌های تابلویی. 58

3-4-1 روش اثرات ثابت. 59

3-4-2 احتیاط در به‌کارگیری مدل اثرات ثابت. 59

3-4-3 روش اثرات تصادفی. 60

3-4-4 مدل اثرات ثابت در مقایسه با مدل اثرات تصادفی. 61

3-5آزمون هاسمن. 61

3-6 مدل‌های پویای داده‌های تابلویی. 62

3-6-1 مدل‌های خود رگرسیونی با یک وقفه63

3-6-2 مدل‌های خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی. 67

3-7 آزمون‌های تشخیصی. 70

3-7-1 اوتلایرز (وجود داده‌های پرت)70

3-7-2 همخطی. 70

3-7-3 ناهمسانی واریانس.. 71

3-7-4 خود همبستگی. 73

3-8 بررسی توصیفی متغیر های تحقیق. 73

3-9 خلاصه فصل. 77

فصل چهارم: برآورد داده ها و تجزیه تحلیل مدل

4-1 مقدمه79

4-2 ارائه مدل و توضیح متغیرها79

4-3 تخمينزننده هايGMM  دومرحله اي. 81

4-4 بررسی آزمون ها82

4-4-1 آزمونهایمانایی. 82

4-4-2آزمون Sargan. 83

4-4-3 آزمون خودهمبستگی. 84

4-5 یافته های تحقیق و تحلیل نتایج:85

4-6 نتایج آزمون فرضیه ها87

4-7 خلاصه فصل. 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه90

5-2 خلاصه پژوهش.. 91

5-3 یافته‌های پژوهش.. 91

5-3-1 نتایج حاصل از برآورد داده‌های تابلویی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته92

5-4 نتایج آزمون فرضیه‌ها93

5-5   پیشنهادات. 93

5-5-2 راههاي پيشنهادي براي كاهش سرقت در جامعه93

5-5-2 پیشنهادات سیاستی. 95

5-5-3 پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 95

 

منابع:96

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید