جدید تحلیل رفتار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل رفتار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی گرايش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکيده

بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از بازگشایی از سال 1368 شاهد نوسانات زیادي بوده است. نوسانات قیمت جزء ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادي خود خارج شده و جاي خود را به صعودهاي افسارگسیخته (حباب) و سقوط‌هاي ناگهانی (بحران) می‌دهند و ضربات جبران ناپذیري را به بازار بورس وارد می‌کنند. با توجه به اهمیت حباب قیمت در بازار بورس، هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی حباب­های بازار بورسبا استفاده از روش­های نوین اقتصادسنجی یعنی آزمونهای SADF و GSADF معروف به آزمون فیلیپس برای 50 شرکت فعال در بازار بورس تهران در طی دوره زمانی مرداد ماه 1390 الی اسفندماه 1393 می­باشد سپس به تحلیل تاثیر رفتار سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی در شکل‌گیری حباب قیمتی با استفاده از مدل گسسته لاجیت می پردازد. نتایج آزمون فیلیپس حاکی از وقوع حباب در 49 شرکت از 50 شرکت نمونه بوده است. لیکن رابطه بین حباب قیمت با متغیرهای مستقل درطی دوره زمانی مورد بررسی متفاوت است بدین صورت که با برخی متغیرها نظیر سرعت گردش معاملات، نسبت قیمت به سود و همچنین رفتار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای رابطه مستقیم است بطوریکه خرید و فروش سرمایه گذاران حقیقی نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به سرمایه گذاران حقوقی در احتمال شکل­گیری حباب قیمتی ایفا می کنند درحالیکه اندازه شرکت احتمال شکل­ گیری حباب قیمتی را کاهش می­دهد.

واژگان کلیدی: حباب، مالیه رفتاری،سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، آزمون GSADF , SADF

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول (کلیات تحقیق)15

1-1-          مقدمه16

1-2-          شرح و بیان مساله17

1-3-          اهداف پژوهش. 18

1-4-          سوالات تحقیق. 18

1-5-          فرضیه های پژوهش. 18

1-6-          روش پژوهش. 19

1-7-          قلمرو تحقیق. 19

1-7-1-        قلمرو موضوعی. 19

1-7-2-        قلمرو مکانی. 19

1-7-3-        قلمرو زمانی. 19

1-8-          جنبه نوآوری پژوهش. 19

1-9-          سازماندهی تحقیق. 20

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)21

2-1-          مقدمه22

2-2-          مدل های عمومی تشخیص حباب22

2-2-1           نحوه شكل گيري حباب قيمت در چارچوب نظريه هاي رفتاري. 22

2-2-2           تئوری عدم ثبات مالی ماینسکی. 24

2-2-3           بررسی تئوریک حباب26

2-2-4           بیان ریاضی حباب27

2-3-          تاریخچه بی ثباتی های ناشی از حباب28

2-4-          تحلیل رفتار مالی سرمایه گذاران29

2-5-          مروری بر مطالعات پیشین33

2-5-1           تحقیقاتانجامشدهدرخارجازکشور33

2-5-2           مطالعات داخلی. 36

2-6-          جمع بندی. 40

فصل سوم (روش شناسی تحقیق)41

3-1-          مقدمه42

3-2-          شناسایی حباب با استفاده از آزمون فیلیپس. 42

3-3-          معرفی مدل تحقیق. 44

3-4-          جمع بندی. 46

فصل چهارم (تحلیل داده‌ها)47

4-1-          مقدمه48

4-2-          برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها48

4-2-1           آزمون ایستایی. 48

4-2-2           نتایج آزمون فیلیپس. 49

4-3-          رهیافت مدل58

4-3-1           نتایج برازش آزمون مدل لاجیت باینری. 58

4-3-2           تحلیل اثرات نهایی. 60

4-4-          جمعبندی. 62

فصل پنجم (نظرات و پیشنهادات)63

5-1-          مقدمه64

5-2-          مروری بر روند کلی تحقیق. 64

5-3-          آزمون فرضیه ها66

5-4-          جمع بندی و نتیجه گیری. 66

5-5-          پیشنهادات برای پژوهش های آتی. 67

منابع وماخذ69

پیوست‌ها72

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید