جدید بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر روي سلامت عمومي در كشورهاي منتخب مشاهده عکس بزرگتر

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر روي سلامت عمومي در كشورهاي منتخب

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چكيده:

براساس مطالعات اخیر، از یک‌سو سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت، از مهم‌ترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی محسوب می­شود و از سوی دیگر، میزان سلامت افراد بیش از هر عامل دیگری به عوامل محیط اجتماعی مرتبط است. طوری که سازمان بهداشت جهانی، بحث جدی پیرامون عوامل اجتماعی تعیین­کننده سلامت را اخیراً شروع کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در ۱۰۱ کشور منتخب جهان از بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طی دوره 2014-1990 پرداخته‌شده است. برای حصول به نتایج قابل‌اعتماد، مدل­ها برای هر دو شاخص امید به زندگی و میزان مرگ‌ومیر تکرار شده است. نتایج حاکی از این است که شاخص­های اجتماعی، تأثیر مثبت و معنی­دار بر روی امید به زندگی داشته و تأثیر منفی و معنی­دار بر روی نرخ مرگ‌ومیر در تمامی مدل­های موردنظر دارند. لذا توسعه شاخص­های اجتماعی ازجمله (فعالیت مدنی، عضویت در باشگاه­ها و انجمن­ها، انسجام درون گروهی، برابری جنسیتی، سطح اعتماد و امنیت فردی، مشارکت اقلیت­ها)، از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های سلامت عمومی محسوب می‌شوند. بررسی تأثیر سایر متغیرها هم نشان می‌دهد که آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال، مخارج بهداشتی و برنامه­های ایمن­سازی، تأثیر مثبت بر روی سلامت عمومی داشته و نرخ تورم و انتشار گاز دی­اکسید کربن، تأثیر منفی بر روی سلامت عمومی دارند.

پیشنهاد سیاستی این مطالعه، توجه بیشتر به توسعه شاخص­های اجتماعی در جامعه می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سلامت عمومی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه. 2

1-2 تعریفمسئله و بیان اصلی تحقیق... 2

1-3 اهمیتوضرورت انجامتحقیق... 4

1-3-1 نگاهي به اهداف هزاره سوم(MDGs)5

1-3-2 جایگاهسلامتدرقانون اساسی کشور. 6

1-4 اهدافتحقیق... 7

1-4-1 هدفاصلیتحقیق... 7

1-4-2 اهداففرعیتحقیق... 7

1-5 فرضيات تحقیق... 7

1-5-1 فرضیه اصلی... 7

1-5-2 فرضیات فرعی... 7

1-6 جنبه نوآوری بودن.. 8

1-7 روش‌شناسی تحقیق... 8

1-7-1 روش تحقیق... 8

1-7-2 جامعهآماري... 8

1-8 محدودیت­هايتحقیق.. 8

1-9 تعریفواژه­هاياختصاصیتحقیق.. 9

1-9-1 سرمایه. 9

1-9-2 سلامت... 9

1-9-3 سرمایهاجتماعی... 9

1-10 سازمان‌دهی تحقیق... 10

فصلدوم: ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه. 12

2-2 سرمایه و اهمیت آن در اجتماع.. 12

2-3 انواع سرمایه­ی یک جامعه. 13

2-3-1 سرمایه اقتصادي.. 13

2-3-2 سرمایهفکری... 14

           عنوان                                                                                    صفحه

 

2-3-3 سرمایه مادي... 14

2-3-4 سرمایه انسانی... 14

2-3-5 سرمایه معنوی... 14

2-3-6 سرمایه نمادین.. 15

2-3-7 سرمایه فرهنگی... 15

2-4 سرمایه اجتماعی... 15

2-5 نظریه­پردازان سرمایه اجتماعی... 17

2-6 شاخصتوسعهاجتماعيموسسهمطالعاتاجتماعي.................................................................23

2-7 عناصر و مولفه­های سرمایه­ی اجتماعی... 23

2-7-1 اعتماد اجتماعی... 23

2-7-2 انسجام اجتماعی... 24

2-7-3 مشارکت اجتماعی... 24

2-8 اندازه­گيريسرمايهاجتماعي... 25

2-9 سرمایه سلامت... 26

2-9 نگاه سرمایه انسانی به سلامت... 27

2-11 تاریخچهعواملاجتماعیتعیین­کنندهسلامت     28

2-11-1 گرادیاناجتماعی... 29

2-11-2 شرایطدورانابتداییزندگی... 29

2-11-3 انزوایاجتماعی... 29

2-11-4 کار. 30

2-11-5 بیکاری... 30

2-11-6 حمایتاجتماعی... 31

2-11-7 اعتیاد. 31

2-11-8 غذا32

2-11-9 حمل ونقلوترافیک... 32

2-12 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت     33

2-13 کانال­های ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و سلامت     36

2-13-1 آموزش.... 36

2-13-2 فقر. 37

عنوان                                                                                     صفحه

2-13-3 جرم. 38

2-13-4 رشد اقتصادی... 39

2-14 پیشینه تحقیق... 42

2-14-1 مطالعات خارجی... 42

2-14-2 مطالعات داخلی... 48

2-15 نتیجه­گیری... 51

2-16 جمع­بندی... 51

فصلسوم:‌ روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه. 53

3-2 داده­هايتابلویی... 54

3-2-1 مزایايداده­هايتابلویی... 54

3-2-2 روش تخمین در داده­های تابلویی... 56

3-3 مدل­هايبه‌کاررفتهدرداده­هايتركيبي... 58

3-3-1 مدلاثرثابت... 59

3-3-2 مدلاثرتصادفي... 61

3-3-3مدل اثرات ثابت در مقایسه با مدل اثرات تصادفی... 62

3-3-4 آزمونFلیمر(آزمون چاو). 62

3-3-5 آزمونهاسمن.. 63

3-3-6 آزمون سارگان-هانسن.. 65

3-4   معرفی مدل تحقیق... 65

3-5 معرفی جامعه آماری مورد بررسی... 66

3-6 جمع­بندی... 66

فصل چهارم: براورد مدل و استنتاج

4-1 مقدمه. 68

4-2 توصیف شاخص­های مورد استفاده در مطالعه   68

4-3 برآورد مدل ها69

4-3-1 آزمون معناداری اثرات گروه. 69

4-3-2 آزمون F لیمر. 70

4-3-3 آزمون هاسمن: انتخاب اثرات ثابت و تصادفی... 71

عنوان                                                                                     صفحه

 

4-3-4 آزمون سارگان-هانسن.. 71

4-4 تحلیل تخمین­های مرتبط با شاخص های امید به زندگی     72

4-4-1 سرمایه اجتماعی... 72

4-4-2 آموزش.... 72

4-4-3 هزینه های سرانه بخش سلامت... 72

4-4-4 تولید ناخالص داخلی سرانه. 72

4-4-5 نرخ تورم. 73

4-4-6 انتشار گاز کربن دی اکسید و آلودگی محیط زیست... 73

4-4-7 نرخ اشتغالنیروی کار. 73

4-4-8 برنامه های ایمن سازی... 73

4-5 نمودارهای پراکنش تعیین­کننده­های امید به زندگی     73

4-6 تحلیل تخمین های مرتبط با شاخص­های مرگ و میر  76

4-6-1 آزمون F لیمر. 77

4-6-2 آزمون هاسمن: انتخاب اثرات ثابت و تصادفی.......................................................................77

4-7 تحلیل تخمین­ها................................................................................................................................77

4-8 نمودارهای پراکنش تعیین­کننده­های مرگ و میر. 79

4-9 جمع‌بندی نتایج.. 81

فصلپنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد ها

5-1 مقدمه. 83

5-2 مروری بر خطوط کلی تحقیق... 83

5-3 خلاصه نتایج، جمع­بندی و نتیجه­گیری... 84

5-4 آزمون فرضیات تحقیق... 85

5-5 ارائه پیشنهادهاي سیاسی... 85

5-6 ارائه پیشنهادهاي پژوهشی... 87

منابع. 88

منابع فارسي... 89

منابع انگليسي... 93

پيوست ها و ضمائم.. 104

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید