جدید بررسی پیامدهای اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) مشاهده عکس بزرگتر

بررسی پیامدهای اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة جامعه شناسی محض

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی پیامدهای اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می­باشد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه­یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. روش­­تحقيق، پيمايشي و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع­آوري شده است. نمونه تحقيق شامل 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که به اینترنت دسترسی دارند و از طريق نمونه­گيري تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند.براساس نتایج، میانگین ساعات استفاده از اینترنت برای کاربران 67/2ساعت در روز بود. 0/4 کاربران به اینترنت اعتیاد شدید داشتند. همچنین یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که بین اعتیاد به اینترنت با حمایت اجتماعی، عزت نفس، روابط خانوادگی و میزان دینداری رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما بین اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی رابطه مثبت معناداری مشاهده شده است.

كليد واژه­ ها ‏: پیامدهای اعتیاد به اینترنت ، انزوای اجتماعی ، روابط خانوادگی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مساله5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 9

1-4- اهداف تحقیق. 12

1-4-1- هدف کلی. 12

1-4-2- اهداف جزئی. 12

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه14

2-2- تعریف و ویژگی‏های شبکه جهانی اینترنت.. 15

2-3- تاریخچه پیدایش اینترنت در جهان. 18

2-4- پیدایش اینترنت در ایران. 21

2-5- جایگاه اینترنت در میان رسانه‏ها22

2-6- روانشناسی اینترنت.. 24

2-6-1- کارکردهای مثبت اینترنت.. 25

2-6-2- کارکردهای منفی اینترنت.. 26

2-7- تعریف مفهوم اعتیاد28

2-8- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت.. 29

2-9- اعتیاد اینترنتی: وجود یا عدم؟31

2-10- اعتیاد اینترنتی: جستاری در معنا32

2-11- زمینه جامعهشناختی اعتیاد به اینترنت.. 35

2-12- آمار کاربران اینترنت در ایران و جهان. 37

2-13- علائم و نشانگان اعتیاد به اینترنت.. 38

2-14- معیارهای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت.. 42

2-15- همه­گیرشناسی اعتیاد به اینترنت.. 44

2-16- گونه­شناسی اعتیاد به اینترنت و شاخصه‏های هر یک.. 44

2-16-1- اعتیاد به سایبر سکس... 45

2-16-2- اعتیاد از نوع روابط سایبر. 46

2-16-3- اعتیاد به خرید، تجارت و مزایده46

2-16-4- اعتیاد به جستوجو ذخیره بیش از اندازه اطلاعات.. 46

2-16-5- اعتیاد به کامپیوتر (انجام وسواسگونه بازی‏های کامپیوتری)47

2-17- علت اصلی اعتیاد به اینترنت در ایران. 47

2-18- پیامدهای اعتیاد به اینترنت.. 48

2-18-1- پیامدهای زیستی- اجتماعی. 48

2-18-2- مشکلات خانوادگی. 49

2-18-3- مشکلات درسی. 50

2-19- روش پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت.. 51

2-20-1- تمرین تضاد53

2-20-2- حمایت بیرونی. 53

2-20-3- کارت خاطرنشان. 54

2-20-4- سیاهه فردی. 54

2-20-5- گروه حمایتی. 55

2-21- مبانی نظری تحقیق. 56

2-21-1- نظریه شناختی - رفتاری. 56

2-21-2- نظریه وابستگی رسانه­ای. 61

2-21-3- الگوی سازگاری. 61

2-21-5- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی. 62

2-22-1- پیشینه داخلی تحقیق. 63

2-22-2- پیشینه خارجی تحقیق. 68

2-22-3- نقد و بررسی پیشینه مطالعاتی تحقیق. 72

2-23- مدل مفهومی پژوهش... 73

2-24- فرضیه‏های تحقیق. 76

2-25- جمع­بندی فصل. 76

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه79

3-2- نوع و روش تحقیق. 79

3-3- ابزار جمعآوری داده­ها80

3-4- واحد تحلیل. 81

3-5- جامعه آماری. 81

3-6- تعیین حجم نمونه82

3-7- شیوه نمونهگیری. 83

3-8- مقیاس اندازه­گیری گویه­ها86

3-9- روایی (اعتبار)86

3-10- پایایی (قابلیت اعتماد)87

3-11- محاسبه آلفای کرونباخ. 88

3-12- روش‏های تجزیه و تحلیل داده­ها89

3-13- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 90

3-13-1- متغیرهای جمعیت شناختی. 90

3-13-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل (اعتیاد به اینترنت)94

3-13-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته97

3-13-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیر عزت نفس:97

3-13-3-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میزان دینداری:98

3-13-3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیر انزوای اجتماعی :99

3-13-3- 4- تعریف نظری و عملیاتی حمایت اجتماعی:100

3-13-3- 5- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میزان روابط خانوادگی:101

3-14- خلاصه فصل سوم102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

مقدمه105

4-3- یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش... 111

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه117

5-2- نتایج آمار توصیفی. 117

5-3- نتایج تئوریکی فرضیات و مقایسه نتایج با پیشینه و نظریات تحقیق. 119

5-6- خلاصه فصل. 130

منابع فارسی. 132

منابع انگلیسی. 137

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید