جدید مطالعه رابطه بین کیفیت سود ساز وکارهای کنترل راهبری شرکت و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه رابطه بین کیفیت سود ساز وکارهای کنترل راهبری شرکت و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

در سال­های اخیر راهبری شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می­دهد که یک راهبری شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می­شود.سودنیز بهعنوانشاخصيازعملكردبرايقيمتگذاريسهام،ارزيابيبازدهموردانتظاروپيش­بينيعملكردآتيشركتمورداستفادهفعالانبازارسرمايهقرارمي­گيرد. تحقیق حاضر به تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر کیفیت سود و تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386-1391 می­پردازد. برای اندازه­گیری شاخص راهبری شرکتی از پرسشنامه­ای که شامل شفافیت اطلاعات، ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت و کنترل است استفاده گردیده است. آزمون فرضیه­های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386-1391 با استفاده از داده­های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه معنی­دار مثبتی بین راهبری شرکتی و کیفیت سود و همچنین رابطه مثبت و معنی­داری بین راهبری شرکتی و بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

واژه­های کلیدی : کیفیت سود، راهبری شرکتی، بازده آتی سهام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول.1

-1-1                          مقدمه. 1

-2-1                          بیان مسئله. 2

-3-1                          ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4-                          اهداف پژوهش.... 6

1-5-                          سوال­های پژوهش.... 6

1-6-                          فرضیات پژوهش.... 6

-7 -1                         قلمرو تحقیق.. 7

1-7-1-             قلمرو زمانی تحقق.. 7

1-7-2-             قلمرو مکانی تحقیق.. 7

1-7-3-             قلمرو مکانی تحقیق.. 7

-8-1                          کلید واژه های فارسی و انگلیسی.. 7

1-8-1-             کیفیت سود. 7

1-8-2-             راهبری شرکتی.. 8

-3-8-1             بازده آتی سهام. 8

1-9-                          ساختار کلی تحقیق.. 8

فصل دوم.11

-1-2                          مقدمه. 11

-2-2                          کیفیت سود. 12

2-2-1-             ظهور نظریه کیفیت سود. 14

2-2-2-             ابعاد کیفیت سود. 16

2-2-2-1-     ويژگىسرىزمانى.. 16

2-2-2-2-     تداوموتكرارپذيرى.. 16

2-2-2-3-     قابليت پيشگويى.. 17

2-2-2-4-     نقدشوندگىواقلامتعهدى.. 17

2-2-3-             عناصر کیفیت سود. 17

2-2-3-1-     مديريتسود. 18

2-2-3-2-     روش­هاىحسابدارىمحافظهكارانه. 18

2-2-3-3-     ریسک تغییرپذیری.. 19

2-2-3-4-     ثباتوپايدارىسود. 19

2-2-3-5-     ساختارهزينه. 20

2-2-3-6-     نگهداشت سرمایه. 20

2-2-3-7-     ویژگی­های مدیریت... 21

2-2-4-             عوامل سیاسی و اقتصادی.. 21

2-2-5-             معیارهای ارزیابی کیفیت سود. 21

2-3-                          راهبری شرکتی.. 22

2-3-1-             چارچوب نظری راهبری شرکتی.. 25

2-3-1-1-     تئوری نمایندگی.. 25

2-3-1-2-     تئوری هزینه معاملات... 26

2-3-1-3-     تئوری ذینفعان. 26

2-3-2-             معیارهای اندازه­گیری.. 27

2-3-2-1-     شفافیت اطلاعات... 27

2-3-2-2-     ساختار هیات مدیره30

-3-2-3-2     ساختار مالکیت و کنترل  33

2-3-3-             راهبری شرکتی و کیفیت سود. 35

2-4-                          بازده آتی سهام. 37

2-4-1-             راهبری شرکتی و بازده آتی سهام. 38

2-5-                          پیشینه تحقیق.. 42

2-5-1-             تحقیقات خارجی.. 42

2-5-2-             تحقیقات داخلی.. 47

فصل سوم..59

3-1-                          مقدمه. 59

3-2-                          روش تحقیق.. 59

3-3-                          جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 60

3-4-                          روش گردآوری اطلاعات... 61

3-5-                          متغیرهای تحقیق.. 62

3-5-1-             متغیر مستقل.. 62

3-5-1-1-     راهبری شرکتی.. 62

3-5-2-             متغیر وابسته. 63

3-5-2-1-     کیفیت سود  63

3-5-2-2-     بازده آتی سهام  66

3-5-3-             متغییر کنترلی.. 67

3-6-                          مراحل انجام پژوهش.... 67

3-7-                          روش و مدل بکار گرفته شده در این تحقیق.. 69

3-8-                          محدوده زمانی تحقیق.. 69

3-9-                          بررسي روش‌شناسي اقتصادسنجي داده­هاي تابلويي.. 69

3-9-1-             آزمون‌هاي انتخاب روش برآورد در داده­هاي تابلويي.. 70

3-10-                        آزمون هاسمن.. 72

3-11-                        آزمون چاو. 72

3-12-                        تحلیل رگرسیون. 73

فصل چهارم78

4-1-                          مقدمه. 78

4-2-                          آمار توصیفی.. 78

4-3-                          آزمون چاو. 81

4-4-                          آزمون ریشه واحد داده­های تابلویی.. 82

4-5-                          آزمون هاسمن برايانتخاببينمدلاثراتثابتواثراتتصادفي.. 84

4-6-                          نتایج برآورد مدل اول و بررسی فرضیه اول. 86

4-7-                          نتایج برآورد مدل دوم و بررسی فرضیه دوم. 91

فصل پنجم94

5-1-                          مقدمه. 94

5-2-                          خلاصه تحقیق.. 94

5-3-                          نتایج کلی آزمون فرضیه­های تحقیق.. 95

5-4-                          نتایج حاصل از فرضیه و مدل اول. 95

5-5-                          نتایج حاصل از فرضیه و مدل دوم. 96

5-6-                          پیشنهادات در ارتباط با موضوع تحقیق.. 96

5-7-                          پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آتی.. 96

منابع و مآخذ ...97

پیوست­ها....102

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید