جدید اثر آزادی اقتصادی بر اشتغال در کشورهای منتخب مشاهده عکس بزرگتر

اثر آزادی اقتصادی بر اشتغال در کشورهای منتخب

پروژه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

مقدمه

آنچه همگان بعنوان محور و هسته مرکزی آزادی اقتصادی بر سر آن توافق دارند، تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه است و غالباً تاکید ویژه ای بر حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد می شود.) مركزتحقيقاتوبررسيهاياقتصادياتاقبازرگاني،صنايعومعادنوكشاورزيايرانشهريور93(

آزادی اقتصادی عبارت است از حالتی که هیچ تحمیلی برای رتبه بندی نیازها وجود نداشته باشد.درمتدولوژی بنیاد هریتیج،آزادی اقتصادی به مفهوم عدم فشار و اجبار دولتی بر تولید،توزیع یا مصرف کالاها و خدمات می باشد و توجیه حضور دولت در اقتصاد تنها به منظور حفاظت و نگهبانی از آزادی های فردی شهروندان است(حسن ثاقب و همکاران،1386).

آزادی اقتصادی باعث افزایش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی بین المللی بازار کالاها می شود. و باعث افزایش جریان نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی) به خارج از مرز ها می شود.(ارورکی و ویلیامسون[1]، 2000)آزادی اقتصادی ازطریق گسترش بازار و اثرات ضریب تکاثری متعاقب آن، تاثیر معناداری بر رشد و اشتغال و همچنین، موجب ثبات بیشتر آن می شود(لی[2]،1996). با مطالعه­ی آزادی اقتصادی می توان به اثرات آزادی اقتصادی بر اشتغال و اینکه آزادی اقتصادی می تواند تاثیر زیادی در افزایش تجارت بین المللی نهاده های تولید، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای نیروی کار داشته باشد. و با کاهش دخالت دولت زمینه را برای افراد در خصوص تولید، توزیع و مصرف کالاها گسترش دهد و افراد آزادانه به مبادله و واگذاری دارایی خود به دیگران بپردازد.

در این فصل به جهت آشنایی با کلیات پژوهش،به بیان مسئله و اهمیت ضرورت موضوع پرداخته خواهد شدو سپس اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش بیان شده است و در ادامه حدود پژوهش، تعاریف و روش شناسی تحقیق توضیح داده خواهند شد.

عنوان                                              فهرست مطالب                                       صفحه

فصل اولکلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله:(شامل مقدمه،اهمیت و ضرورت تحقیق):2

1-3-اهداف پژوهش... 2

1-4-سوالات پژوهش... 3

1-5-فرضیه های تحقیق:3

1-6-قلمرو تحقیق:3

1-7-تعاریف... 4

1-7-1-آزادی اقتصادی.. 4

1-7-2-تولید. 4

1-7-3-تورم. 4

1-7-4-اندازه دولت... 5

1-8-روش شناسی تحقیق.. 5

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه:8

2-2-مبانی نظری:8

2-2-1-مفهوم آزادی اقتصادی.. 8

2-2-2-راهکارهای افزایش آزادی اقتصادی.. 8

2-2-3-پیامدهای افزایش تجارت بین الملل و آزادسازی.. 9

2-2-4-اثر آزادی اقتصادی از دیدگاه اقتصاد خرد. 9

2-2-5- اثر آزادی اقتصادی بر اشتغال از دیدگاه جهانی شدن اقتصاد. 11

2-2-6-اثر آزادی اقتصادی از دیدگاه جی وارتنی.. 12

2-2-7-آزادی اقتصادی از بعد آزادسازی مالی.. 13

2-2-8-دیدگاه نئوکلاسیک در مورد آزادی اقتصادی.. 14

2-2-9-ارتباط بین تجارت آزاد و توسعه ی کشورها15

2-2-10-دیدگاه نهادگرایی درمورد آزادی اقتصادی.. 16

2-2-11-مدل هکشر اوهلین برای بیان آزادسازی تجارت... 17

2-2-12-دیدگاه استاپلر-ساموئلسون درباره ی آزادسازی تجارت... 18

2-2-13-نظریه ی جدید تجارت بین صنایع در کشورهای توسعه یافته. 19

2-2-14-وفور منابع. 20

2-2-15-اثر پیشرفت تکنولوژی بر آزادسازی تجاری.. 20

2-2-16-مقایسه ی مدل هکشراوهلین-مدل استاپلر-ساموئلسون و پیشرفت تکنولوژی.. 21

2-3-پیشینه تحقیق:22

2-3-1-مطالعات داخلی.. 22

2-3-2-مطالعات خارجی:28

فصل سومروش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 47

3-2-روش اقتصاد سنجی.. 47

3-3-مزایای داده های تابلویی:48

3-4-مزاياي روش داده های تابلویی در مقايسه با روش های سری زمانی و مقطعی:49

3-5-روش تخمین مدل:50

3-5-1-مدل اثرات ثابت... 50

3-5-2-مدل اثرات تصادفی.. 52

3-6-معادله اشتغال تحقیق.. 53

3-7-تعریف آزادی اقتصادی از دید بنیاد هریتیج.. 54

3-8-عوامل تعیین کننده اشتغال.. 54

3-8-1-آزادی اقتصادی.. 54

3-8-2-تولید. 54

3-8-3-تورم. 55

3-8-4-اندازه دولت... 55

فصل چهارمبرآورد الگو و آزمون فرضیهها

4-1-مقدمه. 47

4-1-1توصیف داده های تحقیق.. 47

4-2-برآورد الگوی تحقیق.. 48

4-2-1-آزمون Fلیمر. 48

4-2-2-آزمون هاسمن.. 49

4-3- نتایج برآورد الگوی اشتغال با اثرات ثابت... 49

4-4-اثرآزادی اقتصادی بر اشتغال طبق نتایج تحقیق.. 51

فصل پنجمخلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 54

5-2-خلاصه و نتیجه گیری:54

5-3-پیشنهادات کاربردی:56

5-4-پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده57

منابع:58

الف- منابع داخلی:61

ب- منابع خارجی:63

پیوست ها

پیوست1:نتایج آزمون F لیمربرای الگوی تحقیق(منتخب). 58

پیوست2:نتایج آزمون هاسمن برای الگوی منتخب... 59

پیوست 3:نتایج برآورد الگوی اشتغال برای کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2011-2005.. 59

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید