جدید بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه ی فرهنگ ایرانی و اسلامی از دیدگاه دبیران متوسطه شهرستان مهر مشاهده عکس بزرگتر

بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه ی فرهنگ ایرانی و اسلامی از دیدگاه دبیران متوسطه شهرستان مهر

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : علوم تربیتی  تحقیقات آموزشی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی فرهنگ ایرانی و اسلامی از دیدگاه دبیران متوسطه شهرستان مهر در سال تحصیلی 94 – 1393 می­پردازد. جامعه­ی آماری این تحقیق همه­ی دبیران متوسطه که در سال تحصیلی 94 – 1393در دبیرستانهای اداره آموزش و پرورش شهرستان مهر به تدریس اشتغال دارند . تعداد کل جامعه 185 نفر که تعداد 89 نفر از آنها زن و 96 نفر از آنها مرد می­باشند. با توجه به حجم کم جامعه با مشورت استاد راهنما با روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه اتخاب گردید. جهت جمع آوری داده­های تحقیق از پرسشنامه­ محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه­ تحقیق مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی پرسشنامه 91/0 تعیین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 89/0 به دست آمد. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. بررسی نتایج نشان می­دهد که آموزش و پرورش با برنامه ریزی مدون در محتواهای رسمی و در نظر گرفتن فرایندهای آموزشی و تجربیات علمی و اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان سعی در تقویت و توسعه­ فرهنگ ایرانی و اسلامی دانش آموزان دارد و این امر به شکل مطلوب، مدون و سازماندهی شده انجام می­گیرد. نتایج آزمون T نشان داد که در مورد نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی فرهنگ ایرانی و اسلامی در بین دیدگاه دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون نشان داد که بین دیدگاه دبیران متوسطه اول و دوم در مورد نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی فرهنگ ایرانی و اسلامی در مؤلفه­های ( وحدت، اخلاق محوری، مشارکت اجتماعی، عدالت محوری، عقلانیت و خانواده) تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین دیدگاه دبیران در مورد نقش آموزش و پرورش در توسعه­ (بهداشت و هویت) تفوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: توسعه ­، فرهنگ، وحدت، اخلاق محوری، مشارکت اجتماعی، عدالت، عقلانیت، خانواده.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................................................1

فصل اول : طرح تحقیق

1-1-   مقدمه...........................................................................................................................................................................2

1-2-   بیان مسأله...................................................................................................................................................................4

1-3-   اهمیت و ضرورت مسأله............................................................................................................................................6

1-4-   اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................8

1-4-1- هدف اصلی تحقیق..........................................................................................................................................8

1-4-2- اهداف ویژه تحقیق.........................................................................................................................................8

1-5-   سؤالات تحقیق............................................................................................................................................................9

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق..........................................................................................................................................9

1-5-2- سؤالات ویژه تحقیق.......................................................................................................................................9

1-6-   تعارف نظری متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................10

1-7-   تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................................................................................12

فصل دوم : مبانی نظری و تجربی تحقیق

2-1- مقدمه........................................................................................................................................................................14

2-2- نقش آموزش و پرورش در توسعه.........................................................................................................................14

2-3- آموزش نوین..............................................................................................................................................................16

2-4- نقش آموزش در فرهنگ.........................................................................................................................................17

2-5- هویت.........................................................................................................................................................................18

2-6- بخشی از ویژگیهای دوران نوجوانی......................................................................................................................20

2-7- تعریف هویت.............................................................................................................................................................20

2-8- گونه­های هویت........................................................................................................................................................21

2-9- راهکارها در نهاد آموزش و پرورش.......................................................................................................................22

2-10- راهکارها در حوزه­ی خانواده................................................................................................................................23

2-11- ابعاد فرهنگی یادگیری.........................................................................................................................................25

2-12- فرایند توسعه..........................................................................................................................................................26

2-13- توسعه­ی فرهنگی.................................................................................................................................................27

2-14- شاخصهای توسعه­ی فرهنگی..............................................................................................................................28

2-15- فناوری اطلاعات و ارتباطات..............................................................................................................................29

2-16- دیدگاه مرتبط با توسعه.......................................................................................................................................32

2-17- هدف تعلیم و تربیت در آموزش نوین...............................................................................................................33

2-18- نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس....................................................................................35

2-19- تحلیل فرهنگی از فناوری اطلاعات و ارتباطات..............................................................................................35

2-20- مشخصه­های فرهنگ کتاب و قلم......................................................................................................................36

2-21- آموزش و پرورش حیاتی ترین ابزار در مسیر توسعه­ی پایدار......................................................................37

2-22 آموزش و توسعه.......................................................................................................................................................38

2-23- عوامل و عناصر تشکیل دهنده­ی توسعه­ی همه جانبه و پایا.......................................................................42

2-24- ابعاد توسعه.............................................................................................................................................................43

2-25- انواع توسعه.............................................................................................................................................................47

2-25-1- توسعه­ی اقتصادی............................................................................................................................................47

2-25-2- توسعه­ی اجتماعی...........................................................................................................................................47

2-25-3- توسعه­ی فرهنگی............................................................................................................................................48

2-26- نقش نیروی انسانی در توسعه.............................................................................................................................48

2-27- توسعه­ی انسان در آموزش و پرورش................................................................................................................51

2-28- نقش نظام آموزش و پرورش در ارزش سنجی میراث فرهنگی جامعه......................................................52

2-29- نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه­ی فرهنگی جامعه...........................................................................53

2-30- نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی سیاسی...................................................................................................56

2-31- نهاد آموزش و پرورش و نهادمندی سیاسی....................................................................................................57

2-32- کارکردهای سیاسی آموزش و پرورش ............................................................................................................59

2-33- نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی علوم و فنون..........................................................................................59

2-34- نقش آموزش و پرورش در توسعه­ی فرهنگی جامعه.....................................................................................63

2-35- کارکردهای نظام آموزش و پرورش...................................................................................................................65

2-36- نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی...................................................................................................69

2-37- پیشینه­ی تحقیق...................................................................................................................................................70

2-38- جمع بندی............................................................................................................................................................74

2-39- مدل نظری تحقیق...............................................................................................................................................74

2-40- بررسی محیط پژوهش.........................................................................................................................................76

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................78

3-2- روش تحقیق.............................................................................................................................................................78

3-3- جامعه و نمونه آماری..............................................................................................................................................79

3-4- روش جمع آوری داده­های تحقیق.......................................................................................................................79

3-5- روایی ابزار اندازه گیری..........................................................................................................................................80

3-6- پایایی ابزار اندازه گیری.........................................................................................................................................81

3-7- روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق..............................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................85

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی تحقیق.......................................................................................................................86

4-3- بررسی نرمال بودن داده­های تحقیق....................................................................................................................90

4-4- بررسی سؤالات تحقیق............................................................................................................................................91

4-5- مقایسیه­ی میانگین رتیه­ی مؤلفه­های مورد بررسی.......................................................................................110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه......................................................................................................................................................................111

5-2- بررسی سؤالات تحقیق........................................................................................................................................112

5-3- نتیجه گیری...........................................................................................................................................................123

5-4- پیشنهادات..............................................................................................................................................................125

5-4-1- پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................125

5-4-2-پیشنهادات تحقیقاتی........................................................................................................................................126

5-5- محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................................127

5-5-1- محدودیتهای در اختیار محقق......................................................................................................................127

5-5-2- محدودیتهای خارج از اختیار محقق............................................................................................................127

منابع و مأخذ....................................................................................................................................................................128

منابع فارسی...............................................................................................................................................................128

منابع لاتین..................................................................................................................................................................134

پیوست­ها:

پرسشنامه...........................................................................................................................................................................137

چکیده لاتین.....................................................................................................................................................................140

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه