جدید برهمکنش بین عوامل بیوکنترل آلرود گلخانه (vaporariorum Trialeurodes) نماتدهای بیمارگر حشرات مشاهده عکس بزرگتر

برهمکنش بین عوامل بیوکنترل آلرود گلخانه (vaporariorum Trialeurodes) نماتدهای بیمارگر حشرات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

برهمکنش بین عوامل بیوکنترل آلرود گلخانه (vaporariorumTrialeurodes):نماتدهای بیمارگر حشرات، (Steinernema feltiaeو S. carpocapsaeو سن شکارگر Orius albidipennisروي گیاه میزبان خیار در شرایط آزمایشگاهی

جدید

39,000 تومان

توضیحات

چکیده

آلرود گلخانهTrialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae)  از مهم‌ترین آفات سبزی‌ها و گياهان زينتي مختلف از جمله خیار محسوب می­شود. مسائل و مشکلات کنترل شيميايياينآفت از یک سو و ناکارآمدی عوامل عمده کنترل بیولوژیک آن از سوی دیگر، محرکی برای بررسی کارایی عوامل جایگزین شده است. علی‌رغم تأثیر قابل‌توجه نماتدهای بیمارگر حشرات علیه آفات مهم در گلخانه­ها، این عوامل به‌تنهایی قادر به کنترل کامل این آفت نیستند. بنابراین در مطالعه حاضر، کارایی همزمان غلظت‌های مختلف  نماتدهای بیمارگر حشرات (Steinernema feltiaeو S. carpocapsae) و سن شکارگر Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)روی آلرود گلخانه در شرایط آزمایشگاه (تشتک­پتری) روی گیاه میزبان خیار مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج زیست­سنجی نشان داد بین گونه­های نماتد در اثربخشی بر روی سن شکارگر تفاوت معنی­داری وجود ندارد. اما تفاوت اثر گونه­های مختلف نماتد به همراه سن شکارگر معنی­دار است. همچنین اثر غلظت­های مختلف نماتد نیز بر میزان مرگ­ومیر پوره سن دوم آلرود گلخانه معنی­دار است.  با این وجود، در اثر متقابل گونه و غلظت، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، نماتدهای S. feltiaeو S. carpocapsaeبا وجود امکان نفوذ به بدن سن­های شکارگر Orius albdipennis، زهرآگینی اندکی بر این شکارگرها دارند و می­توان به استفاده توأم آن­ها در مباحث کنترل تلفیقی آفات امیدوار بود. علاوه بر این، مشخص گردید بیشترین میزان مرگ و میر پوره سن دوم آلرود گلخانه در هنگام کاربرد همزمان عوامل بیمارگر و شکارگر، مربوط به ترکیب نماتد S. feltiaeو سن O. albdipennisبود، ازاین­رو بررسی اثر سایر نماتدهای بیمارگر حشرات بر روی این سن شکارگر و کاربرد آن‌ها در بحث کنترل تلفیقی آفات توصیه می­گردد.

واژه­های کلیدی:آلرود گلخانه، Orius albdipennis، کنترل بیولوژیک، Steinernema carpocapsae و Steinernema feltiae.

فهرست مطالب

 

فصل اول..............................................................................................................................................1

  1.     پیشگفتار.......................................................................................................................................1

فصل دوم..............................................................................................................................................9

  1.     بررسی منابع..................................................................................................................................9

2-1آفت: آلرود گلخانه..................................................................................................................................................9

2-1-1پراکنش و شرایط آب و هوایی.. 10

2-1-2ریخت‌شناسی.. 10

2-1-3دامنه میزبانی.. 12

2-1-4زیست‌شناسی.. 12

2-1-5خسارت... 13

2-1-6روش‌های کنترل.. 15

2-2بیمارگر: نماتدهای بیمارگر حشرات........................................................................................................................21

2-2-1کاربرد نماتدهای بیمارگر در کنترل سفیدبالک‌ها27

2-3شکارگر: سن شکارگر Orius albidipennis..........................................................................................................28

2-3-1ریخت‌شناسی.. 29

2-3-2زیست‌شناسی.. 31

2-3-3نقش سن شکارگر Orius در کنترل آفات... 31

2-3-4تأثیر سن شکارگر Orius روی سفیدبالک‌ها31

2-3-5میزان تأثیرپذیری سن اریوس از نماتدهای بیمارگر. 32

2-4برهمکنش بین‌رسته‌ای.............................................................................................................................................32

2-4-1برهمکنش بین‌رسته‌ای «شکارگر- بیمارگر» در کنترل بیولوژیک آفات... 41

فصل سوم...........................................................................................................................................45

  1.     مواد و روش‌ها............................................................................................................................45

3-1نماتدهای بیمارگر..................................................................................................................................................45

3-1-1پرورش پروانه موم خوار بزرگ.... 45

3-1-2تکثیر نماتدهای بیمارگر. 46

3-2آلرود گلخانه..........................................................................................................................................................47

3-2-1کشت گیاه خیار و لوبیا47

3-2-2پرورش آلرود گلخانه. 47

3-2-3ایجاد افراد همسن.. 48

3-3سن شکارگر..........................................................................................................................................................48

3-3-1جمع‌آوری سن شکارگر. 48

3-3-2شناسایی سن شکارگر. 49

3-3-3پرورش بید آرد. 49

3-3-4پرورش سن شکارگر. 50

3-4آزمون‌های زیست‌سنجی.........................................................................................................................................51

3-4-1تأثیر نماتدهای بیمارگر روی حشرات کامل Orius albidipennis. 52

3-4-2تأثیر نماتدهای بیمارگر روی پوره سن دوم آلرود گلخانه. 52

3-4-3تأثیر همزمان نماتدهای بیمارگر و سن شکارگر بر روی سفیدبالک گلخانه. 53

3-5تجزیه تحلیل داده‌ها................................................................................................................................................54

فصل چهارم.......................................................................................................................................55

  1.     نتایجوبحث..............................................................................................................................55

4-1تأثیر نماتدهای بیمارگر روی حشرات کامل Orius albidipennis...........................................................................55

4-2تأثیر نماتدهای بیمارگر بر پوره سن دوم آلرود گلخانه به صورت انفرادی و همراه با سن شکارگر.............................57

فصل پنجم.........................................................................................................................................61

  1.     نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها...............................................................................................................61
  2.     منابع...........................................................................................................................................63

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید