جدید بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهر مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از انجام این پژوهش،بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهرمی باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی میباشد.   جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان مهر که در سال تحصیلی 94-93 در مدارس ابتدائی هوشمند شهرستان مهر مشغول به تدریس بوده اند، می باشد. که تعداد کل آن ها برابر با 85 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش سرشماری کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه ها ارائه و اطلاعات از بین آن ها جمع آوری شده است.

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 911/0 بدست آمد، که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد و به منظور دستيابي به روايي مطلوب، روایی از طریق روایی محتوی با نظر استاد راهنما و نیز آزون بارتلت که مقدار آن برابر 0.779 براورد شده، مورد بحث و تایید واقع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19، در سطح اول از روش های آمار توصیفی و در سطح دوم از روش‌هاي آمـار استنباطي (آزمون­های ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن)، استفاده شده است.

پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که هوشمند سازی مدارس بر یادگیری دانش آموزان و ابعاد آن (ابعاد نگرش ها وادراكات، اكتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصلاح دانش، استفاده معنادار از دانش و عادت های ذهنی)، تاثیر داشته است. همچنین بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد که بین ميانگين رتبه­ي ابعاد مختلف یادگیری، قبل و بعد از هوشمند سازی مدارس، تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: یادگیری، هوشمند سازی، مدرسه و رایانه

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه