محصولات جدید

    باستان شناسی

    در این قسمت جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با رشته ی باستان شناسی در تمامی گرایش های دانشگاهی قرار می گیرد.

    باستان شناسی از یك سو مسیر تاریخ را تعیین می كند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن كردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از اصول اساسی این رشته است. هدف از تحصیل در این رشته، تربیت نیروی متخصص و كارآمد برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی و كاوشهای باستان شناسی در مناطق مختلف كشور، همچنین تامین كادرهای تحقیقی، فرهنگی و هنری سازمانی مربوط می باشد.

    باستان شناسی 1 محصول وجود دارد