جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

مفهوم تضامن بسته به اينكه تضامن بين بدهكاران يا طلبکاران باشد،متفاوت است .در واقع تضامن به دودسته تضامن بين بدهكاران و تضامن بين طلبكاران تقسيم مي شود. تضامن طلبكاران، اجتماع دو يا چند حق مطالبه از جانب طلبكاران بر عليه بدهكار است و در تضامن بين بدهكاران، هر يك از بدهكاران مشترك، مسئول پرداخت دين واحد مي باشند. تضامن از دو منبع، قانون يا قرارداد ناشي مي شود. تضامن قانوني،در قوانين مختلف از آن بحث به عمل آمده است و مصاديق زيادي دارد. غصب، مسئوليت كارگران متعدد در برابر كارفرما و مسئوليت قيم هاي متعدد از جمله مصاديق آن در قانون مدني است . مسئوليت امضاء كنندگان اسناد تجاري، مسئوليت شركا در شركت تضامني و مسئوليت مديران در شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود از مصاديق قانون تجارت مي باشد . به موجب قرارداد نيز طرفين مي توانند بين خود مسئوليت تضامني قائل گردند.

با اين اوصاف ،امروزه دامنه مسئوليت هاي تضامني در نظام حقوق مدني نيز همانند حقوق تجارت زياد است و شايد بتوان گفت در نظام حقوق مدني نيز در موارد ترديد، اصل بر مسئوليت تضامني است.

كليد واژه : مسئوليت، تضامني، بدهكار، طلبكار، شركت

فهرست

 

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه.......................................... 1

فصل اول : کلیات ............................... 4

مبحث اول :مفهوم تضامن و اقسام آن................ 5

گفتار نخست: مفهوم تضامن..................... 5

بند اول : تضامن طلبكاران ...................... 5

بند دوم: تضامن بدهكاران ....................... 6

گفتار دوم : اقسام تضامن ..................... 7

بند اول : تضامن مثبت و منفي.................... 7

الف) تضامن مثبت يا تضامن طلب................... 7

ب) تضامن منفي يا تضامن سلبي ................... 8

بند دوم : تضامن كامل و ناقص.................... 9

بند سوم : تضامن عرضي و طولي ................... 10

مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی.................... 11

گفتار نخست: تضامن قراردادی .................. 11

گفتار دوم : تضامن قانوني .................... 15

مبحث سوم : آثار تضامن............................ 17

گفتار اول : آثار وحدت دين ................... 17

بند اول : امكان مراجعه طلبكار به هر يك از مسئولان برای دريافت تمام دين....................................... 17

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهكاران در صورت وفاي به عهد از سوي يكي از متضامنان ................................... 19

بند سوم : حق استناد به ايرادات مشترك توسط هر بدهكار متضامن   20

گفتار دوم : آثار تعدد روابط ................. 20

بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهكار با طلبكار . 20

بند دوم : تهاتر ............................... 20

بند سوم : تبديل تعهد .......................... 22

بند چهارم : مالكيت مافي الذمه ................. 23

گفتار سوم: آثار نمايندگي متقابل ............ 23

بند اول: مرور زمان ............................ 24

بند دوم: درخواست تجديدنظر...................... 24

فصل دوم : مسئوليت تضامني در حقوق مدني ......... 25

مبحث اول :مسئوليت تضامني در عقد ضمان............ 26

گفتار اول : مفهوم ضمان ...................... 26

گفتار دوم : ضمان و تضامن .................... 27

بند اول : وجوه اشتراك ......................... 28

بند دوم : وجوه اختلاف .......................... 28

گفتار سوم : ماهيت عقد ضمان .................. 29

گفتار چهارم : ضمان وثيقه اي و تضامني........ 30

بند اول : ضمان وثيقه اي....................... 31

الف) بقاء ذمّه مضمون عنه........................ 31

ب) ابراء مضمون عنه ............................ 31

پ )بقاء وثائق دين.............................. 31

ت) امكان اقاله ضمان............................ 32

ث) عدم امكان ضمان مضمون عنه از ضامن ........... 32

بند دوم : ضمان تضامني.......................... 33

الف) اثر ضمان تضامني........................... 33

ب) اثر ضمان يك نفر به نفع چند نفر.............. 34

پ) ضمان دو ضامن از يكديگر...................... 34

مبحث دوم : مسئوليت تضامني در غصب.................. 34

گفتار اول : مفهوم غصب و اركان تشكيل دهنده آن    35

گفتار دوم : مبناي تضامن در غصب.............. 36

گفتار سوم : مسئوليت ايادي متعاقبه در مورد غصب   37

بند اول : ضمان غاصبين نسبت به عين در رابطه مالك با غاصبين    39

الف) ابراء مالك و رجوع از حق نسبت به عين مال... 39

ب) انتقال حقوق مالك به يكي از غاصبان........... 41

پ) تهاتر بين مالك و يكي از غاصبان در مورد عين . 42

بند دوم : ضمان غاصبين نسبت به منافع در رابطه مالك با غاصبين 42

الف) ابراء مالك نسبت به منفعت.................. 43

ب) انتقال حقوق مالك نسبت به منفعت به يكي از غاصبان  44

پ) تهاتر بين مالك و غاصبان در مورد منافع ...... 44

گفتار چهارم: رابطه غاصبان با يكديگر....... 44

بند اول : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر نسبت به عين مال    45

بند دوم : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر در صورت غرور  46

بند سوم : توزيع مسئوليت در مورد ضمان منافع .... 47

مبحث سوم : مسئوليت تضامني در سایر قوانین........... 47

گفتار اول : مسئوليت تضامني كارگران متعدد... 48

بند اول : مبناي حقوقي مسئوليت كارفرما در برابر ثالث زيان ديده ............................................... 48

بند دوم: شرايط تحقق مسئوليت كارفرما............ 49

الف) خسارت از طرف كاركنان اداري يا كارگران وارد آمده باشد    49

ب) زيان وارده به هنگام كار يا به مناسبت انجام آن باشد    49

بند سوم : امكان رجوع زيان ديده و كارفرما به كارگر يا كارمند مسئول.......................................... 50

گفتار دوم :مسئوليت تضامني چند قيم......... 52

گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .53

گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت... 53

فصل سوم: مسئوليت تضامني در حقوق تجارت ......... 56

مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ..................... 57

گفتار اول: تضامن طولي و عرضي ............... 57

گفتار دوم: موارد بري شدن ضامن از مسئوليت .. 58

بند اول : وفاي به عهد ......................... 58

بند دوم : اقاله ............................... 58

بند سوم : ابراء................................ 59

الف)ضمان ناقل ذمه.............................. 59

1)ابراء ازبعض دین.............................. 59

2)ابراء از تمام دین............................ 59

ب)ضمان ضم ذمه به ذمه .......................... 60

بند چهارم : تبديل تعهد ....................... 60

بند پنجم : تهاتر............................... 61

بند ششم : مالكيت ما في الذمه................... 61

گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تاديه دين با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشكست62

مبحث دوم : مسئوليت تضامني در اسناد تجاري.......... 63

گفتار اول: مسئوليت تضامني در برات.......... 63

بند اول : تكاليف دارنده برات جهت استفاده از مزاياي مسئوليت تضامني ........................................ 64

بند دوم : آثار عدم اعمال تكاليف قانوني توسط دارنده 66

الف) رجوع به براتگير .......................... 67

ب) رجوع به برات دهنده.......................... 67

پ) رجوع به ظهرنويس ها.......................... 68

ت) رجوع به ضامن................................ 69

گفتار دوم : مسئوليت تضامني در سفته.......... 70

بند اول : مسئوليت صادركنندگان متعدد سفته....... 71

بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوي صادركنندگان متعدد سفته 72

گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاري............ 73

بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل يكديگر.... 75

الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ................ 75

1- تضامني بودن مسئوليت ضامن.................... 75

2- محدوديت مسئوليت ضامن به مسئوليت مضمون عنه .. 76

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه........... 76

پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن................ 77

ت) تعهد مسولان ديگر برات در مقابل ضامن.......... 78

بند دوم : ضمانت از ضامن........................ 78

گفتار چهارم : مسئوليت تضامني در چك.......... 79

بند اول : مسئوليت تضامني صادر كننده چك و ظهرنويس ها80

الف) رعايت مهلت در مراجعه به بانك.............. 80

ب) اقامه دعوي.................................. 81

بند دوم : شكايت كيفري چك....................... 81

بند سوم : مسئوليت تضامني نماينده و صاحب حساب در چك 82

بند چهارم : مسئوليت صادركنندگان چك از حساب مشترك    83

مبحث سوم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت تضامني..... 84

گفتار اول : اسم شركت ........................ 85

گفتار دوم : ميزان مسئوليت شركا ............. 86

مبحث چهارم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت با مسئوليت محدود    87

گفتار اول : اسم شركت ........................ 88

گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود................................. 89

بند اول : بطلان شركت ........................... 89

بند دوم : نتايج بطلان شركت ..................... 91

بند سوم : مسئوليت مدني ناشي از بطلان شركت ...... 92

مبحث پنجم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت سهامي..... 93

گفتار اول : مسئوليت مؤسسان شركت ............ 94

گفتار دوم : بطلان شركت ....................... 95

گفتار سوم : قراردادهاي مديران با شركت ...... 96

گفتار چهارم: شخص حقوقي سهامدار به عنوان مدير شركت  97

گفتار پنجم : مسئوليتهاي مدني مديران و مديرعامل  98

بند اول : مسئوليت عادي......................... 99

بند دوم : مسئوليت تضامني....................... 100

نتيجه گيري و پیشنهادات...............................  102

منابع.......................................... 105

 

نشانه های اختصاری

 

ق.م ........................................... قانون مدنی

ق.ث............................................ قانون ثبت

ق.ت............................................ قانون تجارت

ق.م.ا...................................... قانون مجازات اسلامی

ق.ص.چ....................................... قانون صدور چک

ق.ب............................................ قانون بیمه

ق.ا.ح....................................... قانون امور حسبی

ق.م.م...................................... قانون مسئولیت مدنی

ل.ا.ق.ت............................... لایحه اصلاح قانون تجارت

 

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید